Tjenestebiler
Vi har 16 tjenestebiler som alle har lavt utslipp av Co2, kupévarmer og auto start-stopp funksjon. Dette minsker belastningen på miljøet.

Videokonferanse
Vi bruker videokonferanse mellom egne avdelinger og, såfremt mulig, opp imot leverandører. Dette har vist seg å være svært effektivt, og ikke minst en del av vårt miljøfokus, siden dette har medført en god del mindre reiseaktivitet.

Avfallsbehandling
Vi har implementert gode rutiner for avfallsbehandling, med hensikt å gi kunden sikkerhet for at utstyr og emballasje håndteres på en minst mulig miljøbelastende måte, også når det avhendes. Vi tar på oss ansvaret for kildesortering, resirkulering eller klargjøring for videresalg.

Vi garanterer at utstyret og emballasjen blir kildesortert og destruert, eller at gammelt utstyr går inn i en prosess med tanke på videre salg. Kunder som ønsker det, kan donere utstyret til en veldedig organisasjon. Overnevnte tiltak og sertifiseringer (se under) danner basisen i vår logistikk og miljøhåndtering.

Milofyrtaarn

Vi er stolt av å være en
miljøfyrtårnsertifisert bedrift.

Sertifiseringen innebærer at vi kan dokumentere at strenge krav innen arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredstilt.

el-retur

Vi er medlem i Elretur.

Elretur AS er et er et landsdekkende returselskap for innsamling, gjenvinning og miljøriktig håndtering av elektrisk og elektronisk avfall.

Grontpunkt

Vi er medlem i Grønt Punkt Norge AS.

Som kontrollmedlem stiller vi krav til våre norske vareleverandører om medlemskap
i returordning for emballasje.

Vi er en klimanøytral virksomhet.

Å være klimanøytral vil si at bedriften kompenserer for bedriftens årlige klimaavtrykk (Co2 utslipp). Thorsen Gruppen ble derfor i 2020 Trefadder, og vi er nå en klimanøytral virksomhet.